incounselling 50+ logo

Cele ogólne

Projekt ‘InCounselling50+’ ma na celu rozwój, sprawdzenie i sfinalizowanie holistycznej i naukowo wspartej koncepcji innowacyjnego doradztwa i wsparcia zawodowego. Grupa docelowa to doradcy zawodowi i doradcy HR. Do nich bezpośrednio będzie skierowany projekt i działania w jego ramach, np. szkolenia w formie indywidualnych sesji doradczych, kurs online i specyficzna koncepcja dotycząca poradnictwa. Końcowa grupa odbiorców (pośrednia grupa docelowa), to osoby w  wieku 50+ (pracownicy/ osoby poszukujące pracy w wieku 50+ oraz osoby w wieku przedemerytalnym 50+). Osoby te są największymi beneficjentami projektu. Koncepcja oraz wszystkie materiały są w pełni dostępne i mogą zostać wykorzystane  przez różne instytucje, takie jak zarząd HR, publiczne służby zatrudnienia, uniwersytety lub instytucje kształcenia zawodowego. Poszczególne regiony mogą przyjąć koncepcje stworzone na bazie koncepcji głównej.

Nasze działania

1. Analiza potrzeb

Pierwszym krokiem w projekcie było stworzenie przez naszych polskich partnerów z  Akademii im. Jana Długosza (UJD) kwestionariusza do zbadania osób w wieku 50+ oraz praktyków z zakresu HR i doradztwa zawodowego. Okres ankietowy to marzec/kwiecień 2017. Analiza końcowa  i wyniki spodziewane są na maj 2017. Raport będzie opublikowany w czerwcu (więcej informacji w Publikacjach).

Naszym celem jest zbadanie obecnego statusu zatrudnienia i opinii o kompetencjach, szkoleniach, zawodach, jak i wymaganiach rynku pracy dla osób w wieku 50+ w Chorwacji, Niemczech i Polsce. W badaniu weźmie udział około 200 osób pokolenia 50+. Aby sprostać potrzebom przedsiębiorstw, jak i oczekiwaniom działów HR, zamierzamy zbadać blisko 30 praktyków z zakresu poradnictwa jak i HR. W centrum uwagi będą wymagania, jakie stawia obecny rynek pracy oraz wyzwania w życiu zawodowym pokolenia 50+.

2. Szkolenie/program dla HR i doradców

Na bazie analizy potrzeb, zamierzamy wprowadzić program szkoleniowy, składający się z dwóch części. Jedna z nich to szkolenie w formie indywidualnych sesji doradczych,
a druga część to indywidualny kurs online. Obie części są opcjonalne, uczestnik może wybrać jedną z możliwości – szkolenie indywidualne, kurs online lub obie opcje naraz. Kurs online ma na celu pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności. Doradcy HR i praktycy nabywają wiedzę oraz kompetencje w pracy, wspierając pracowników w wieku 50+, zarówno tych w wieku przedemerytalnym jak i tych na etapie poszukiwania pracy
w wieku 50+.

Szkolenie ma być sfinalizowane pod koniec 2017 i poddane weryfikacji na wiosnę 2018. Więcej informacji będzie dostępnych w części Wydarzenia po zakończeniu programu szkoleniowego. Kurs online ma być ukończony w lecie 2018 i poddany odrębnej weryfikacji.

3. Koncepcja w zakresie poradnictwa

W celu zapewnienia holistycznego podejścia, oprócz szkolenia w formie indywidualnych sesji doradczych i szkolenia online, należy wypracować metodę, która wspierałaby pracowników w wieku 50+, również tych w wieku przedemerytalnym czy poszukujących pracy. Metoda powinna mieć na celu promocję integracji pokolenia 50+ w sposób proaktywny i ciągły w życiu zawodowym. Potencjalne metody to międzypokoleniowe grupy szkoleniowe lub mentoring, które swoim działaniem wspierałyby dalszą naukę
i szkolenie, dedykowane osobomw wieku 50+.

Temat ten jest cały czas rozwijany. Więcej informacji będzie dostępnych, jak tylko obecny etap dobiegnie końca w czerwcu 2017.

4. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (więcej w części Wydarzenia wkrótce)

Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej to wydarzenia o charakterze publicznym, w których każdy może uczestniczyć. Grupy docelowe to zwłaszcza pracownicy 50+, również ci którzy są w wieku przedemerytalnym oraz osoby poszukujące pracy w wieku 50+, doradcy HR i doradcy zawodowi, przedsięwzięcia, politycy, naukowcy lub późniejsze projekty.

W ramach niniejszego wydarzenia chcemy zaprezentować nasz projekt i międzynarodowych partnerów, wyniki (szkolenie, kurs online i specyficzną koncepcję doradczą) wraz z zaleceniami, a także przedstawić przyszłą perspektywę trendów rozwojowych dotyczących tego tematu.

Zapisy prawne | Privacy policy | Accessibility