incounselling 50+ logo

Polityka prywatności

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani projektem realizowanym przez nasze Instytucje. Ochrona danych jest szczególnie ważna dla władz naszych Uczelni (University of Applied Labour Studies (UALS) / Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)). Korzystanie ze stron internetowych projektu UALS / HdBA jest możliwe bez podawania danych osobowych, ale jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać ze specjalnych usług poprzez naszą stronę internetową, konieczne może być przetworzenie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne a brak jest podstaw prawnych do przetwarzania, zwracamy się do osób, których dane dotyczą o udzielenie zgody.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą jest zawsze zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z krajowymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, które obowiązują UALS / HdBA. Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, nasza firma pragnie poinformować o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Co więcej, osoby, których dane dotyczą są informowani w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych o ich prawach.

UALS / HdBA, jako administrator, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne żeby zagwarantować jak najlepszą ochronę danych osobowych przetwarzanych przez niniejszą stronę. Jednak przesyłanie danych drogą internetową może z zasady mieć luki w zakresie ochrony, w związku z czym pełna ochrona może być niemożliwa. Dlatego też, każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe środkami alternatywnymi, np. przez telefon.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych projektu InCounselling50+ (projekt Erasmus+ należący do Hochschule der Bundesagentur für Arbeit) oparte jest na warunkach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego przy wdrażaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu, a także dla osób zainteresowanych i udziałowców, uczących się i szkoleniowców. W tym celu chcemy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosujemy między innymi następujące terminy:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora

Zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innymi przepisami o ochronie danych osobowych, które obowiązują w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz zgodnie z innymi przepisami o ochronie danych osobowych, administratorem jest:

Uczelnia:
University of Applied Labour Studies (UALS)                
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Seckenheimer Landstraße 16

68163 Mannheim

Niemcy

Telefon: +496214209103

e-mail: Michael.Scharpf@arbeitsagentur.de

strona www: www.hdba.de

3. Ciasteczka

Strony internetowe UALS / HdBA używają „ciasteczek”. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym przez wyszukiwarkę internetową.

Wiele stron internetowych i serwerów używa ciasteczek. Wiele ciasteczek zawiera tzw. identyfikator ciasteczka. Identyfikator ciasteczka to unikalny numer identyfikacyjny ciasteczka. Zawiera on ciąg danych dzięki którym strony internetowe i serwery można przypisać do danej wyszukiwarki, w której ciasteczka są przechowywane. Umożliwia to odróżnienie odwiedzanych stron internetowych i serwerów w poszczególnych wyszukiwarkach osób, których dane dotyczą od innych wyszukiwarek, które zawierają inne ciasteczka. Daną wyszukiwarkę można rozpoznać i zidentyfikować przy pomocy unikalnego numeru identyfikacyjnego ciasteczka.

Dzięki ciasteczkom UALS / HdBA może świadczyć użytkownikom niniejszej strony usługi bardziej przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby bez nich możliwe.

Dzięki ciasteczkom możemy zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie dostosowując je do danego użytkownika. Jak wspomniano, ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem jest ułatwienie użytkownikom użytkowania naszej strony. Użytkownik strony, który stosuje ciasteczka, nie musi na przykład wpisywać danych dostępu za każdym razem kiedy wchodzi na stronę ponieważ informacja ta pobierana jest ze strony a ciasteczka są w ten sposób przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem są ciasteczka koszyka z zakupami w sklepie internetowym. Dzięki ciasteczkom sklep internetowy zapamiętuje produkty, które użytkownik dodał do wirtualnego koszyka.

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie ciasteczek przez naszą stronę internetową w ustawieniach wyszukiwarki, przez co może na stałe zablokować ciasteczka. Co więcej, raz ustawione ciasteczka można usunąć w każdej chwili w wyszukiwarce lub innym oprogramowaniu. Jest to możliwe we wszystkich popularnych wyszukiwarkach. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zablokuje ciasteczka w wyszukiwarce, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni aktywne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa UALS / HdBA gromadzi różne ogólne dane i informacje kiedy osoba, której dane dotyczą, lub automatyczny system, wchodzą na stronę. Takie ogólne dane lub informacje są przechowywane na plikach dziennika serwera. Gromadzonymi danymi mogą być (1) rodzaj stosowanej wyszukiwarki i jej rodzaj, (2) stosowany system operacyjny, (3) strona internetowa przez jaką uzyskiwany jest dostęp na naszą stronę (tak zwane odsyłacze), (4) podstrony, (5) data i godzina wejścia na stronę, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu wchodzącego na naszą stronę, oraz (8) podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataku na nasze systemy technologii informatycznych.

Wykorzystując powyższe ogólne dane i informacje, UALS / HdBA nie wyciąga wniosków o osobie, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne żeby (1) bezpośrednio dostarczyć treść naszej strony internetowej, (2) zoptymalizować treść naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) dostarczyć organom ścigania informacje niezbędne do postawienia w stan oskarżenia w przypadku cyber ataków. Dlatego też, UALS / HdBA statystycznie anonimowo analizuje zgromadzone dane i informacje, mając na celu zwiększenie ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszej firmy, a także zapewnienie optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rutynowe usuwanie lub blokowanie danych osobowych

Administrator danych będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub przez okres określony przez ustawodawcę europejskiego lub innego ustawodawcę przepisów prawa lub regulacji, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przetwarzania nie jest dostępny, lub jeżeli okres przechowywania zalecony przez ustawodawcę europejskiego lub  przez innego właściwego ustawodawcę wygasa, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

b) Prawo do dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, które jej dotyczą oraz kopii takich informacji. Co więcej, dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą prawo dostępu do następujących informacji:

 • celu przetwarzania;
 • kategorii odnośnych danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;
 • o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

Co więcej, osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informacje czy dane osobowa przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych okoliczności, a osoba, której dane dotyczą żąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez UALS / HdBA, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik UALS / HdBA zagwarantuje, że żądanie usunięcia zostało natychmiast wykonane.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji, oraz o ile przetwarzanie nie jest wymagane – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Pracownicy UALS / HdBA w każdym przypadku zorganizują niezbędne środki.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych okoliczności, a osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez UALS / HdBA, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik UALS / HdBA zagwarantuje, że żądanie ograniczenia przetwarzania zostanie natychmiast wykonane.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Osoba ta ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. (1) RODO, lub na podstawie umowy w myśl z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Co więcej, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie a art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpośredniego przeniesienia danych od jednego administratora drugiemu, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przeniesienia danych, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem UALS / HdBA.

g) Prawo do sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – c – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

UALS / HdBA zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeżeli UALS / HdBA przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw do UALS / HdBA wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, UALS / HdBA  zaprzestanie przetwarzać dane osobowe do takich celów.

Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą, ma prawo z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą przez UALS / HdBA do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do przeniesienia danych, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem UALS / HdBA. Dodatkowo, osoba, której dane dotyczą jest wolna w zakresie użytkowania informacji służących społeczeństwu, oraz bez względu na Dyrektywę 2002/58/WE, egzekwować jej prawo do sprzeciwienia się poprzez środki zautomatyzowane korzystając ze specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą a administratorem danych, lub (2) jeżeli oparte jest to na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, UALS / HdBA wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw, wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji

Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem UALS / HdBA.

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo, przyznane jej przez ustawodawcę europejskiego, do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z praw do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem UALS / HdBA.

7. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania, w zakresie którego uzyskujemy zgodę na przetwarzanie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w zależności, od przypadku, na przykład, niezbędne jest do dostarczenia produktów lub świadczenia usług, przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo postanowienie obowiązuje jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o produkty lub usługi. Jeżeli nasza firma zobowiązana jest przepisami prawa do przetworzenia danych osobowych, jak np. w związku z wywiązaniem się z zobowiązań podatkowych, przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony ważnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Przypadki takie obejmują np. sytuację kiedy gość doznał obrażenia w naszej firmie i jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i inne ważne informacje przekazywane są lekarzowi, szpitalowi i innej osobie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Przetwarzanie może być również oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeżeli nie jest ono oparte na powyżej wymienionych przepisach a przetwarzanie niezbędne jest do wykonania prawnie uzasadnionego interesu przez naszą firmę lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie interesy są mniej ważne niż interesy lub fundamentalne prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, co wymaga ochrony danych osobowych. Takie przetwarzanie jest dozwolone na podstawie przepisów ustawodawcy europejskiego, który określił, że prawnie uzasadniony interes może być przyjęty jeżeli osoba, której dane dotyczą jest klientem administratora (punkt 47, zdanie 2 RODO)

8. Prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla dobrobytu naszych pracowników i udziałowców.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteria stosowane do określenia okresy przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres zachowania danych. Po jego upłynięciu, dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są konieczne do wykonania umowy lub wdrożenia umowy.

10. Podanie danych osobowych na podstawie wymagań ustawowych lub umownych. Wymóg konieczny do zawarcia umowy. Obowiązek dostarczenia danych osobowych przez osobę, którą dane dotyczą. Możliwe konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.

Wyjaśniamy, że dostarczenie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe), lub może wynikać z obowiązku umownego (np. informacje o stronach umowy). Czasami do zawarcia umowy konieczne jest żeby osoba, której dane dotyczą dostarczyła nam dane osobowe, które zostaną przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą jest na przykład zobowiązana dostarczyć nam dane osobowe jeżeli nasza instytucja podpisuje z taką osobą umowę. Niedostarczenie danych osobowych skutkowałoby niemożliwością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą dostarczy dane osobowe, musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśni osobie, której dane dotyczą czy dostarczenie danych osobowych wymagane jest przepisami prawa czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych, oraz wyjaśni konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.

11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Uczelni (University of Applied Labour Studies (UALS)):

Komisarz Federalny ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji

(The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information)

Husarenstr. 30

53117 Bonn

e-Mail: poststelle(at)bfdi.bund.de

 

12. Automatyczne podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma, nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana przez Urzędnika ds. polityki prywatności niemieckiego Stowarzyszenia ds. Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z prawnikami ds. prywatności z kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.

Zapisy prawne | Privacy policy | Accessibility